ආත්ම මට්ටම්

 • spirit levels

  ආත්ම මට්ටම්

  1.ඉහළ නිරවද්‍ය සහ නිරවද්‍ය මිනුම්, නිරවද්‍යතාවය 0.5mm/m

  2.3 විවිධ දිශාවන් මිනුම්, මට්ටම් සිරස්/45°මිනුම්

  3.ශක්තිමත් චුම්බක අවශෝෂණ සමග

  4.ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර වානේ ඝණකම 1.0MM, හතරැස් හැඩැති ඇලුමිනියම් රාමුව, පැති කවුළු සහිතයි.