ඇලුමිනියම් වීදුරු එසවුම්

  • aluminum glass lifters

    ඇලුමිනියම් වීදුරු එසවුම්

    ඇලුමිනියම් චූෂණ තහඩුව;තනි කුසලාන තිරස් චූෂණ: 60KG සිරස් චූෂණ: 50KG ප්රධාන ද්රව්ය: ඝන ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ චූෂණ කෝප්ප ද්රව්ය: නයිට්රයිල් රබර් චූෂණ කුසලාන විෂ්කම්භය: 123MM / 118MM පැකේජය: වර්ණ පෙට්ටි ඇසුරුම්, පෙට්ටි ඇසුරුම් කම්හල් භාවිතය, නිවාස අලුත්වැඩියා සඳහා (DIY මෝටර් රථ කර්මාන්තශාලා උපකරණ), , ඉදිකිරීම් කටයුතු.බර: 1 kgs ALUMINUM SUCTION PLATE;ද්විත්ව උරා බොන තිරස් චූෂණ: 100KG සිරස් චූෂණ: 85KG ප්රධාන ද්රව්ය: ඝන ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ චූෂණ කුසලාන ද්රව්ය ...